İnşaat sektöründe yeni düzenlemeler

İnşaat sektöründe yeni düzenlemeler

TBMM Çevre Komisyonu’na sunulan  Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek geçti. Yapılacak değişiklille kanun kapsamında inşaat sektörünü yakından ilgilendiren maddelerde 10 madde öne çıktı.

TBMM Çevre Komisyonu’na sunularak kabule edilen inşaat sektörünü ilgilendiren maddeler ve konular:

1- Yenilenen imar Kanunu’na, ‘Mekansal Strateji Planı’ eklendi

Yenilenen imar Kanunu’na, ‘Mekansal Strateji Planı’ eklendi. Eklenen bu maddeye göre, ekonomik, sosyal politikalar ve çevre politikaları ile stratejilerini mekanla ilişkilendirerek fiziki gelişme ve sektörel kararlar ülke bütününde ve gerekli görülen bölgelerde hazırlanan, raporu ile bütün olan plan” şeklinde tanımlanan Mekansal Strateji Planı doğrultusunda değişecek.

Mekansal planlar ile ilgili “Çevre Düzeni Planları” ve “İmar Planları” ndan oluşacak. İmar planları ise “nazım imar planı” ve “uygulama imar planı” olarak hazırlanacak. Her plan, bir üst kademedeki plana uygun olarak yapılacak.

Büyükşehirlerde 1/25.000 ölçekli nazım imar planının yapılmış olması halinde, gerekli görülen bölgelerde 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması engellenemeyacak.

2- Nitelikli güzel yapılaşmalar için yetki belgesi

Kamu kurum, kuruluşlarının inşaatın yapımı ve denetimi kapsamında hizmet alımı yapılmış inşaatın yapımına ve denetimine ilişkin her türlü fenni mesuliyet, kamu kurum ve kuruluşu adına danışman firmanın mimar ve mühendisleriyle üstlenilebilecek.

Teklif kapsamında, nitelikli yapılaşmanın sağlanabilmesi ve müteahhitlerin ihtisaslaşmasının sağlanması için yetki belgeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sınıflandırılacak.

Ruhsatsız veya mevzuata aykırı başlanan yapılar, idare tarafından incelendiğinde mühürlenip ve inşaatı durdurulacak. Ruhsata bağlanamayacağı veya aykırılıklarının giderilemeyeceği tespit edilen yapılar, bir aylık süre beklenmeden belediye veya valilikçe yıktırılacak.

3- Yeni imar planıyla bisiklet yolları

1 Haziran 2019’dan itibaren imar uygulaması olmamış alanlarda hazırlanıp onaylanacak yeni imar planlarında, bisiklet yolları ile bisiklet park istasyonları zorunlu olacak. Topografya ve arazi eğimi nedeniyle bisiklet yolu yapılamayan yerlerde ise yaya yolları düzenlenecek.

Antalya’nın Aksu ilçesindeki Çalkaya bölgesindeki halkın, 1990’lı yıllarda yapılan imar planlarına bağlı olarak 70’in üzerinde imar uygulaması sonucu ortaya çıkan sorunlar giderilecek. Bu kapsamda, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilen alanlarda, tescilli olan mevcut parseller esas alınarak imar uygulanacak.

4- Hazineye ait kamu konutlarına öncelik

Hazineye ait kamu konutlarından kat irtifakı kurulmuş olanlar da bağımsız bölümler halinde satılabilecek ve bu konutlarda oturanlar öncelikli alım hakkından yararlanabilecek.

5- Yazılı uyarı, idari para cezası ve lisans iptali

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riskli yapı tespiti için lisanslandırılan kurum ve kuruluşların faaliyetleri tespit edilecek. Görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesi durumunda, işlenen fiilin ağırlığı yazılı olarak uyarı, idari para cezası ve lisans iptal cezası olacak.

Lisans başvurusunda gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunulduğunun tespit edilmesi, mevcut olmayan bir yapı hakkında “riskli yapı tespit raporu” hazırlanması ile daha önce 3 kez idari para cezası alınmış olması durumunda lisans iptal edilecek.

6- Tahliye edilen binalar için yardım

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan değişiklikle anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine, kiracılarına ve yapıda ikamet etmek şartıyla sınırlı hak sahiplerine geçici konut veya iş yeri tahsisi ya da kira yardımı yapılabilecek.

7- Rayiç bedel ile satılacak

Yine aynı kanun kapsamında hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayanların hisselerinin anlaşan diğer maliklerce satın alınmak istenilmemesi durumunda riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında, bu hisselerin rayiç bedeli bakanlık tarafından Hazine adına satın alınacak.

8- Vergi istisnası

Yapıların maliklerine ve bu yapılarda kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak en az bir yıldır ikamet eden veya bunlarda iş yeri bulunanlara kullandırılan krediler dolayısıyla lehe alınacak paraları, banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulacak.

9- Dönüşüm uygulamalarına harç muafiyeti

Kentsel dönüşüm uygulamalarını teşvik etmek amacıyla yeni yapıların ilk satışlarında harç muafiyeti getirilecek.

10- Yapı ruhsatlarına ÇED zorunluluğu kaldırıldı

Teklif üzerinde verilen önergelerde değişikliğe gidildi. Buna göre, Verilen önergeyle “gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmelerin, A ve B Sınıfı ÇED Raporu hazırlamakla yükümlü olmasını, A ve B Sınıfı ÇED Olumlu Kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemeyeceğine” yönelik madde, tekliften çıkarıldı.

emlakkulisi.com